Ranking Pub Quiz Liga 2 z dnia 250.07.2018

MiejsceNazwa drużynyIDΣ DPΣ MP I kwartałDP I kwartał
1Ciepłe tosty4063,50
2Banerownia15060,50
3Gotyckie-E60600
4Żabie udka9057,50
5Wielka Lechia20570
6Poprzednia drużyna160560
7Włochate piersi: Sezon 210550
8PKS: Polski Kotlet Schabowy17054,50
9Kondominium80530
10Walczymy o zaszczytne 3. miejsce18052,50
11Piwne Lisy kontratakują3051,50
12Ausweisskontrol13049,50
13Porfirion22049,50
14Takk140480
15Kura Spock210470
16Xeropodobni10043,50
16Spadek z mierjsca pierwszego20041,50
18Szalom300260
19Mordercy szczotek19025,50
20Chrześcijańska Unia Jedności250250
21Raiders of Apocalypse11022,50
22Metro23022,50
23Szambo wyjebało50220
24O cholera!240200
25Odyn Loki Loki70190
26Dzika 102260160
26Pomidory, Melony…12000

Regulamin Pub Quiz Liga 2

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Pub Quiz Liga 2 zwanego dalej Quizem2, jest EXP Arkadiusz Gałek, Mariusz Myszkier S.C. ul. Mariacka 26, 70-546 Szczecin, zwany dalej Organizatorem.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Quizu2.
3. Quiz2 będzie miał formę serii spotkań, które odbędą się w wyznaczonych terminach od 1.06.2018 r. do 30.06.2019 r. Terminy będą publikowane na wydarzeniach zakładanych na platformie społecznej Facebook.
4. Organizator oświadcza, że Quiz2 nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r
5. Nad prawidłowym przebiegiem Quizu2 i przyznaniem nagród będą czuwać powołane przez Organizatora osoby.
6. Quiz2 jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

§ 2 Zasady uczestnictwa w quizie

1. Aby wziąć udział w Quizie2 należy zarejestrować drużynę składającą się z minimum 3 osób. Rejestracji można dokonać przed rozpoczęciem każdego ze spotkań Quizu2. Aby zarejestrować drużynę należy podać jej nazwę oraz imię i nazwisko przedstawiciela drużyny zwanego dalej Liderem. Podczas rejestracji drużyna otrzyma numer identyfikacyjny, charakterystyczny dla danej drużyny. Pozwoli on na ewentualną zmianę nazwy drużyny i zachowanie wcześniej zdobytych punktów.
2. Lider może zostać zmieniony tylko przez zgłoszenie takiej zmiany przez aktualnego Lidera.
3. Drużyna może składać się z dowolnej ilości osób z zachowaniem zasad pojedynczego spotkania. Punkty za pojedyncze spotkanie zostaną przyznane dla drużyn składających się z maksymalnie czterech graczy.
4. Quiz2 będzie się składał z serii spotkań, które będą stanowiły odrębne wydarzenia realizowane wg zasad prezentowanych w opisie aktualnego wydarzenia na platformie społecznej Facebook.
5. Struktura Quizu2:
a. Quiz2 będzie podzielony na 12 spotkań. Na każdym spotkaniu każda drużyna zdobywa punkty w ilości jaka wynika z punktacji za poprawne odpowiedzi na arkuszu odpowiedzi.
b. Każde 3 kolejne spotkania będą kończyły się przyznaniem punktów kwartalnych wliczanych w ogólną klasyfikację Quizu2 oraz wyłonieniem kwartalnego zwycięzcy, który otrzyma nagrodę specjalną, przygotowaną z tej okazji przez organizatora.
c. Drużyna nie może zdobyć nagrody kwartalnego zwycięzcy dwa razy pod rząd. W przypadku ponownej wygranej nalicza się tylko punkty, a nagrodę otrzymuje drużyna będąca niżej w rankingu za dany kwartał i spełniająca warunki przyznania nagrody.
d. Na podstawie sumy punktów kwartalnych zostaną wyłonieni zwycięzcy Quizu2.
6. W przypadku remisu dwóch lub więcej drużyn na pierwszym miejscu podczas któregokolwiek spotkania Quizu2, podczas finałów kwartalnych oraz podczas finału Quizu2, przeprowadzona zostanie dogrywka pomiędzy drużynami walczącymi o główną nagrodę. Będzie miała ona postać serii pytań po 5 pytań każda. Serie będą kontynuowane do czasu powstania różnicy punktowej pomiędzy drużynami.
7. Punktacja kwartalna, wynikająca z sumy punktów cząstkowych zdobytych kwartalnie, przypisana będzie wg klucza:

miejsce liczba punktów miejsce liczba punktów
1 100 7 40
2 80 8 35
3 70 9 30
4 60 10 25
5 50 11+ 20
6 45

7. Nagrody zostaną wydane liderom zwycięskich drużyn w postaci jaką ustali Organizator, na ceremonii kończącej Quiz2.
8. Każda osoba biorąca udział w Quizie2 wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku zarejestrowanego na spotkaniach Quizu2, w materiałach promocyjnych Organizatora.

§ 3 Nagrody

1. Fundatorami nagród są browar Witnica S.A. oraz Organizator.
2. Nagrodą na pierwsze miejsce jest 30 litrowy keg dowolnie wskazanego przez lidera drużyny piwa, produkowanego i rozlewanego do kegów przez browar Witnica S.A. Nagrodami dla czterech, wybranych przez lidera członków drużyny są pamiątkowe koszulki zwycięzców Quizu2.
3. Nagrodą za drugie miejsce jest 30 litrowy keg wskazanego przez lidera drużyny piwa produkowanego przez browar Witnica S.A i będącego w ofercie piw beczkowych w pubie EXP Pub & Games Room.
4. Nagrodą “przyszłego zwycięzcy” za zajęcie ostatniego miejsca jest bon o wartości 40 zł do wydania na barze pubu EXP Pub & Games Room. Za przyszłego zwycięzcę uznaje się drużynę, która zdobyła najmniej punktów oraz uczestniczyła w przynajmniej 8 spotkaniach Quizu2.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Quizie2 oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
3. Regulamin Quizu2 dostępny jest w pubie EXP Pub & Games Room, oraz na stronie internetowej: www.exp.szczecin.pl w zakładce Quiz Liga 2.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie w czasie trwania Quizu2 i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym na najbliższym od terminu zmiany spotkaniu Quizu2 oraz opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Quizu2.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Quizu2, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych i niezależnych od niego przyczyn.